Fedrekvote

Rett til fedrekvote reguleres av folketrygdelovens § 14-12.

Det foreligger rett til fedrekvote når både mor og far har rett til foreldrepenger. Det forutsettes også at foreldrene har felles omsorg for barnet. Rett til fedrekvote foreligger ikke når mor er enslig forsørger eller far ikke har opptjent rett til fedrekvote. I disse tilfellene vil fedrekvoten overføres til mor. Når far har rett til fedrekvote, kan denne ikke overføres til mor. Dersom far velger å ikke benytte seg av hele eller deler av fedrekvoten, vil den falle bort.

Regler for uttak av fedrekvote er imidlertid svært fleksible og det vil derfor for de aller fleste fedre være anledning til å benytte seg av denne. Om det er vanskelig for far å ta fri fra jobb, kan han ta ut fedrekvoten på dager han likevel har fri eller i ferier. Off-shore arbeidere kan velge å ta ut fedrekvoten i avspaseringsperioder.

Det er mange måter å ta ut fedrekvoten på, og det er stort sett bare fantasien og arbeidsgiver som setter grenser. En må alltid avtale uttak av permisjon med arvbeidsgiver, men dersom arbeidsgiver er fleksibel, kan en f.eks. ta ut fedrekvote med en dag i uken, spre ukene utover i perioden eller utsette hele eller deler av fedrekvoten til at tidspunkt som passer bedre. Les mer under utsettelse og gradering.

Dersom far ikke har vett til fedrekvote ved mors permisjonsstart, men opptjener slik rett i løpet av mors permisjon, kan foreldrene velge å overføre hele eller deler av stønadsperioden til far. Far kan altså opptjene rett til fedrekvote under mors permisjon men da er det foreldrene selv som velger om han skal benytte seg av denne. Dersom far skal ha hele eller deler av fedrekvoten må foreldrene melde fra til NAV om dette i god tid.

Ved uttak fedrekvote i mors permisjostid, opphører mors foreldrepenger i denne perioden og stønadsperioden forlenges med tilsvarende så mange dager som far tar ut.

Det stilles ikke krav til hva mor gjør når far tar ut fedrekvote. Hun kan arbeide, ta ut ferie eller ulønnet permisjon.

Dersom foreldrene ønsker å være hjemme samtidig må da den ene foreldren f.els. ha ferie eller ulønnet permisjon mens den andre mottar foreldrepenger eller fedrekvote.

© 2012 foreldrepenger.com Suffusion theme by Sayontan Sinha